آرشیو برچسب ها : احیا

سیلندرهای پرفشار و کم فشار نیازمند احیا هستند.
بسیاری از کاربردهای گاز ذخیره سازی شده ایجاد گاز باقیمانده یا مازاد و جریان های زائد مواد سیلندر می کند که باید مدیریت و احیا شود. این مواد می تواند شامل مواد زائد خطرناک و ناامن و در عین حال قابل بازیافت باشد.