آرشیو برچسب ها : فروش

توانایی فروش علاوه براین که ژنتیکی است می تواند اکتسابی نیز باشد. کسب تجربه به دو صورت امکان پذیر است: آزمون،خطا وکسب تجربه و استفاده از تجربیات دیگر افراد.