آرشیو برچسب ها : استفاده از سیلندر

نکات استفاده از سیلندر گاز استفاده از سیلندر آگاهی از نکات گفته شده در متن زیر حوادث احتمالی در هنگام استفاده از سیلندر را به حداقل می رساند ۱- در صورتی که از سیلندر حاوی گازهای قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده می شود، حتماً می بایست کپسول آتش نشانی در محل وجود داشته باشد. […]