آرشیو برچسب ها : استفاده از سیلندر

نکات استفاده از سیلندر گاز استفاده از سیلندر آگاهی از نکات گفته شده در متن زیر حوادث احتمالی در هنگام استفاده از سیلندر را به حد اقل می رساند ۱- در صورتی که از سیلندر حاوی گازهای قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده می شود، حتماً باید کپسول آتش نشانی در محل وجود داشته باشد. […]