گازها

GAS & METAL REACTION

  Special Characteristic

Stainless steel

steel

brass

copper

Aluminum

Gas

Do not use at pressures exceeding 15 psig R R R N R

Acetylene

R R R R R

Air

Causes stress cracking of cooper and cooper alloys R X N N R

Ammonia

R R R R R

Argon

R R R R R

Butane

R R R R R

Butanes

R R R R R

Carbon Dioxide

R R R R R

Carbon Monoxide

R R R

Ethane

R R R R R

Ethylene

Exposure of liquid on skin or clothing can cause dermatitis R R N N

Ethylene oxide

Strong oxidant can ignite combustible materials and metals R X R R

Fluorine

R R R R R

Helium

R R R R R

Hydrogen

Steel or stainless steel serviceable in dry liquid or gas service X X N X N

Hydrogen Bromide

Steel or stainless steel serviceable in dry liquid or gas service X X X N

Hydrogen Chloride

Exposure can attack skin, bones and fingernails R R R R X

Hydrogen Fluoride

Extremely toxic, older deadens the olfactory nerves R X N N N

Hydrogen Selenide

Odor deadens olfactory nerves, can cause paralysis                 R X N N N

Hydrogen Sulfide

R R R R R

Isobutane

R R R R R

Krypton

R R R R R

Methane

R R X N R

Methyl Acetyiene

R R R R R

Neon

Readily reacts with oxygen to form Nitrogen Dioxide R X N N R

Nitric oxide

R R R R R

Nitrogen

R R R R R

Nitrous oxide

Strong oxidant, ignites combustible matter spontaneously R R R R R

Oxygen

R R R R R

Propane

R R R R R

Propylene

Pyrophoric R R R R R

Silane

R R R R R

Sulfur Dioxide

R R R R R

Sulfur Hexafluoride

R R R R R

Xenon

R: RECOMMENDED


N: NON-RECOMMENDED


X: UNSATISFACTORY FOR USE WITH THE INTENDED