Attachment: Dayan gas

شرکت ایر لیکوئید با شرکت شل قرارداد ده ساله در زمینه انرژی پاک امضا می‌کند

شرکت ایر لیکوئید با شرکت شل قراردادی ساله برای انرژی تجدید پذیر بستند.