Attachment: ادامه دار بودن تعطیلی تأسیسات تولید هلیوم

ادامه داربودن تعطیلی تأسیسات تولید

کاهش هلیوم در بازار جهانی