آرشیو برچسب ها : کانکشن های ورودی رگلاتور

آشنایی با کانکشن های ورودی رگلاتور سیلندر گازهای خالص کانکشن های ورودی رگلاتور بیشتر کشورها برای کانکشن های شیر سیلندر استانداردهای خودشان را دارند. بعضی گازها کانکشن های خودشان را دارند، در حالیکه بعضی گازها با خواص مشابه می توانند کانکشن های یکسانی داشته باشند. یک گاز یا گروهی از گازها ممکن است چندین حالت […]