مقالات گازهای خالص

29سپتامبر 2020
گاز دی اکسید کربن 

دی اکسید کربن به عنوان محصول فرعی در تولید اتانول تولید می شود و براساس امار انجمن سوخت های تجدید پذیر یا (RFA) تقریبا ۴۰درصد دی اکسید کربن تولیدی امریکا از این محل است.

27سپتامبر 2020
گاز استیلن

امروزه اثر گازهای هیدروژن و برخی گازهای حاوی هیدروژن فشرده شده بر تردی فولادها، کاملا شناخته شده است. اثر تردکنندگی منجر به شکست (در برخی موارد انفجار) سیلندرهای هیدروژن شده است که این موضوع باعث شده کاربران و سازندگان سیلندر گاز اقدامات ویژه ای را در این خصوص اتخاذ نمایند.