گاز

A

 

AA

علامت اختصاری  برای دستگاه جذب اتمی اسپکتروسکوپی می باشد.

Absolute Pressure (فشار مطلق)

معیاری از فشار که خلا کل را در حد صفر تنظیم می کند که به اختصار با  psia    یا bar   نشان داده می شود . فشار مطلق برابر است با مجموع فشار گیج و فشار اتمسفر (۱۴٫۶۹ psia یا  ۱barدر سطح دریا).

Absolute Zero (صفر مطلق)

کمترین  مقدار دما که همان صفر کلوین یا ۴۵۹٫۶۹- درجه فارنهایت یا ۲۷۳٫۱۶ –  درجه سانتی گراد است.

Accuracy (دقت)

میزان ثبات آماری که معمولا ۹۵٪ مقدار اصلی است، مقداری بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی.

(American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH (نهاد سلامت صنعت دولتی آمریکا)

گروهی که الزاماتی را برای مواد خطرناک مشتعل در محل کار تعیین می کنند.

 

(American Society of Testing Materials (ASTM (مجمع تست مواد آمریکا)

سازمانی که کمیسیون های ارتقای سطح استاندارد تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را حمایت می کند.

Anaerobic (ناهوازی)

گازی که شامل اکسیژن نیست و برای کشت بیولوژیکی استفاده می شود.

Analysis (آنالیز)

آنالیز صنعتی بعد از ترکیب سازی در آزمایشگاه؛ فرآیندی بر پایه آمار با استفاده از تخمین های درست برای هر ترکیب گاز مخلوط و اندازه گیری غلظت گاز می باشد. اهداف دیگر آنالیز، مشخص کردن دقت آنالیز برای هر ترکیب است. اندازه گیری های تحلیلی برای اطمینان از صحت غلظت ترکیبات و دقتی که مصرف کننده انتظارش را دارد.

Analytical Accuracy (دقت تحلیلی)

اختلاف بین مقدار آماری و آنالیز غلظت واقعی یک ترکیب گاز مخلوط(که معمولا ۹۵٪ از مقدار اصلی است ) را دقت تحلیلی گویند.

Analytical Tolerance (خطای تحلیلی)

میزان درستی بین غلظت آنالیز شده و غلظت خواسته شده در یک ترکیب را گویند، خطای تحلیلی با میانگین آماری بدست نمی آید(درحالیکه دقت تحلیلی بدست می آمد).

Analyzed Concentration (غلظت آنالیز شده)

غلظت عددیِ مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج آنالیز انجام شده. غلظت آنالیز شده در هر دو واحد درصد بخش بر میلیون، و در غلظت های پایین به صورت مول /مول، جرم/جرم بیان می شود. غلظت آنالیز شده همچنین با مقدار دقت آنالیز شده هم مطابقت دارد.

Anhydrous (بی آبی)

به معنای بدون آب یا خشکمی باشد، معمولا برای گازهایی استفاده می شود که در حضور رطوبت خاصیت خورندگی دارند، مثل آمونیوم.

Asphyxiant Gas (گاز غیر سمی)

این دسته از گازها عموما غیر سمی می باشند ولی غلظت زیاد آنها می تواند سبب خفگی و مسمومیت شود.

Avogadro’s Law (قانون آووگادرو)

در مورد مقدار گازهاست که می گوید مقدار گازها در دماهای یکسان، برابر است و در فشار ثابت  از تعداد مول برابر تشکیل شده است.

Avogadro’s Number (عدد آووگادرو)

تعداد مولکول ها در یک مول و یا یک گرم از جرم ماده ای را عدد آووگادرو گویند ومقدار آن برابر است با (۶٫۰۲۲۱۳۶۷ X 1023 molecules/gm mole).

Azeotrope (همجوش)

ترکیبی از دو ماده که با یک عمل تقطیر ساده، جداسازی آنها از یکدیگر کار ساده ای نباشد و معمولا هم برای توصیف مخلوط های مایع که نقطه جوش ثابتی دارند استفاده می شود.

 B

Balance (تعادل)

مثلا تعادل گازی

Blend Accuracy (دقت ترکیب)

همچنین به نام دقت فرایند هم شناخته می شود، میزان برابری و دقت مقدار آماری و مقدار غلظت واقعی و ترکیب شدهء مخلوط گاز که چیزی حدود ۹۵٪ است.

Blend Tolerance (خطای ترکیب)

مقدار درستیِ بین غلظت ترکیب و غلظت خواسته شده برای یک ترکیب. خطای ترکیب با میانگین آماری بدست نمی آید در حالیکه دقت ترکیب چرا.

Blended Concentration (غلظت ترکیب)

غلظت عددی مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج حاصل از ترکیب کردن. غلظت ترکیب هم در واحد درصد بخش بر میلیون، تعریف می شود (مول/مول، جرم/جرم). غلظت ترکیب ممکن است که با مقدار  دقت ترکیب هم مطابقت داشته باشد.

Blending (ترکیب کردن)

فرایندی که در آن عناصر موجود در ترکیب گازی و گاز بالانس اندازه گیری می شوند.

(Boiling Pont (BP (نقطه جوش)

دمایی که لازم هست تا مایع با فشار اتمسفر به گاز تبدیل شود.

Bourdon Tube (لوله بوردن)

یک لوله فلزی منحنی که معمولا در گیج فشار استفاده می شود. عملکرد این لوله به نحوی است که حرکت گاز در مسیر گیج را به اسکیل فشار تبدیل می کند.  

(British Thermal Unit (BTU (واحد دمای بریتانیایی)

واحد انرژی تعریف شده به عنوان مقدار گرمای مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک پوند آب ۱ درجه فارنهایتی.

Burst Pressure (فشار انفجار)

فشار تست طراحی شده در جاییکه وسیله ء گازی شروع به نشتی می کند جلوی نشتی را بگیرد اما گاز را خیلی سریع هم قطع نکند. برای بیشتر دستگاه های کنترل گاز، استاندارد صنعتیِ فشار انفجار، چهار برابر فشار کار معمولی است. 

 

C

 

Calibration (کالیبراسیون)

فرایندی که برای تعیین رابطه بین واکنش آشکارساز و حجمِ یک ترکیب خاص، طراحی شده، در طول کالیبراسیون یک یا تعداد بیشتری نمونه با چگالی معلوم به آشکارساز معرفی می شوند و واکنش آشکارساز هر بار نسبت به این نمونه ها ثبت می شود. کالیبراسیون ممکن است با استانداردهای مرجع کار  کند.

Calibration Curve (منحنی کالیبراسیون)

یک تابع ریاضی تولید شده از رگرسیونِ واکنش های ثبت شده ء آشکارساز در طول فرآیندِ کالیبراسیون یک دستگاه است. تابع بیانگر واکنش های آشکارساز در بازه ای از چگالی است و برای پیش بینی غلظتِ نمونه ء ناشناس بر اساس واکنشِ آشکارسازش استفاده می شود.

Calibration Gas (گاز کالیبراسیون)

گازی با غلظت دقیق و مشخص که به عنوان استاندارد مقایسه در کارهای تحلیلی به کار می رود.

Calibration Gas Standard (استاندارد گاز کالیبراسیون)

مخلوط گازی که دقیقا با یک استاندارد مرجع مشخص آنالیز می شود. این مخلوط می تواند به عنوان استاندارد تفضیلی برای تعیین استاندارد ابزارهای تحلیلی استفاده شود.

Calibration Range (گسترهء کالیبراسیون)

گسترهء کالیبراسیون چیزی بین بالاترین و پایین ترین غلظت استاندارد است که در این بازه غلظت نمونه های نامعلوم، بتوانند معلوم شوند. گستره ء کالیبراسیون با دقت و درستی مورد نیاز، محدود می شود.  

Calorie (کالری)

مقدار گرمای مورد نیاز برای بالا بردن دمای یک گرم آب به اندازه ۱ درجه سانتی گراد با دمای ۱۵درجه سانتی گراد.

Carrier Gas (گاز حامل)

گازی که در ستونی جدا از کوروماتوگرافِ (رنگ نگار) گاز عبور کرده و نمونه را به سمت آشکارساز می فرستد.

Celsius (سلسیوس)

مقیاس دما، که مثلا یخ در دمای صفر درجه (۳۲درجه فارنهایت) ذوب می شود و آب در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس یا (